All for Joomla All for Webmasters

Zbirkata vizantiski i postvizantiski umetni~ki predmeti vo JU Muzej na grad Skopje, najreprezentativno go odslikuva istoriskiot kontekst na gradot Skopje kako zna~ajno crkovno i kulturno istorisko sredi{te od XII do kraj na XVIII vek. Za vizantiskiot period se karakteristi~ni importirani predmeti od Konstantinopolska proniviencija na predmeti od blagorodni metali  i glineni predmeti: srebren pehar so srcoliki aplikacii inkrustrirani so pregraden emajl, fragment od srebren so pozlata okov za ikona so cvetnolistna dekoracija posvetena sv. Bogorodica, bronzen kalap / negativ, za odliv so gravirana dekoracija na 41 Davidov Psalm, zeleno gle|osani kerami~ki sadovi vo zgrafito i {ampleve izvedena dekoracija. Postvizantiskiot period go karakteriziraat predmeti od doma{na izrabotka glavno za religiozna namena. Kon krajot na XVIII i po~etokot na XIX vek razdvi`enata mlada gra|anska klasa go zbogatila toj fond so religiozni predmeti od Rusija i Svetata zemja

Legendi:

1.  Pehar, XII vek, Skopsko Kale, inv. br. 19 r

     Cup , 12th century, Skopsko Kale, Inv. no. 19 r

 

2.  Okov od ikonaXII vek, Skopsko Kale, inv. br. 44 r

     Chains of icon , 12th century, Skopsko Kale, Inv. no. 44 r

 

3.  Negativ, XI - XII vek, Stara skopska ~ar{ija, Skopje

     inv. br. 54

     Mould , 11th – 12th century, Skopje Old bazar, Inv. no. 54

 

4.  Dlaboka ~inija, XII - XIII vek,  Skopsko Kale, inv. br. 13 r

     Tureen,12 th -13 th century, Skopsko Kale, Inv. no.13 r

 

5.  TriptihXVIII vek, Rusija, inv. br. 321

     Triptyh , 18th century, Russia, Inv. no. 321

 

6.  Voso~no stapalo (votiv ), XIX vek, Erusalim, inv. br. 4536 r

     Waxen foot (votive) , 19th century, Jerusalem, Inv. no. 5436 r

                                                                                   

m-r Sne{ka Lakaliska

vi{ kustos, istorija na umetnost